<-- Ngoc Pham – 今今今今今

** B廕》 c廕吵 m瓊 x獺c nh廕要 廙 l廕句 th繫ng tin li礙n h廙
Li礙n h廙 ngay
Hが廙ng d廕南 l廕句 m瓊

Ngoc Pham – 今今今今今

ヾn gi廕τ, vui v廕, ho 廙ng

Th繫ng Tin Cヾ B廕τ
H廙 T礙n Ngoc Pham
Tu廙i 30
Ngh廙 Nghi廙p Nh璽n vi礙n spa
Chi廙u Cao Cao 161 cm
D獺ng Ngが廙i Loli
V廕簑 Hng non
H繳t Thu廙c L璽u l璽u c籀 h繳t
Rが廙ㄆ Bia Kh繫ng u廙ng が廙θ
Th繫ng tin li礙n h廙
S廙 i廙n Tho廕【 0701231858
Pass kh繫ng pass
Th廙i Gian R廕τh Sau 10h
S廙 N廙t 1 n廙t
S廙 Th穩ch ang c廕計 nh廕負
T穩nh C獺ch ヾn gi廕τ, vui v廕, ho 廙ng
1
Ngoc Pham v廙冠 g廙虹 tin nh廕疸 cho b廕》...
Cho Anh iu, hi廙n t廕【 em kh繫ng online! Anh 廙 l廕【 l廙i nh廕疸 cho em nh矇 khi no online em s廕 li礙n h廙 l廕【 v廙i anh nha!